Νομοθεσία – Όσα πρέπει να γνωρίζετε:

Title
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την εφαρμογή του ν.4122/2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Ν. 4685 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΦΕΚ Α΄92 07/5/2020
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4122/2013 (Α’ 42) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2018/844/ΕΕ ΤΗΣ 30ής ΜΑΪΟΥ 2018 (L156/19.06.2018) «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ OΔΗΓΙΑΣ 2010/31/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ OΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ»

ΦΕΚ 408/Β’/ 14.02.2019
Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής

ΦΕΚ 756/Β’/ 02.03.2018
Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (α’ κύκλος)

ΦΕΚ 2763/Β’/ 03.06.2019
Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (ΦΕΚ 756/Β’/ 02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» (β’ κύκλος)

ΦΕΚ 5447/Β’/ 5.12.2018 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242
Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

ΦΕΚ 2367 / Β’ τεύχος / 12.07.2017 Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581
Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

ΦΕΚ 4003/Β’/ 17.11.2017
Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων. (ΤΟΤΕΕ 20701-1)

Ν 4409/2016 ΦΕΚ Α΄ 136/28.07.2016)
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (άρθρο 52)