Ο Σκοπός του Συλλόγου:

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΠΣΥΠΕΝΕΠ) ιδρύθηκε ως ένα επιστημονικό όργανο το 2015 από 57 ιδρυτικά μέλη με διασπορά σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σκοπό:
N

Την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του, την ανάπτυξη συνεργασίας των μελών του.

N

Την ενημέρωση του κοινού σε θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας.

N

Την συνεργασία με θεσμικού φορείς σε τεχνικοοικονομικά θέμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

Οι Στόχοι του Συλλόγου:

H πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου θα επιδιώκεται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του, με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, και ιδιαίτερα:

  • Με τεχνικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και συνέδρια που θα αποβλέπουν στην εξύψωση της στάθμης του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού των μελών του.
  • Με συστηματική ηλεκτρονική αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου προς τα μέλη του.
  • Με ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με θεσμοθετημένους φορείς για την υπεύθυνη και συστηματική πληροφόρηση των ιδιοκτητών και των χρηστών των κτιρίων για κάθε τεχνικοοικονομικό θέμα που αφορά σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.
  • Με την εκπόνηση μελετών και προτάσεων σχετικά με τα θέματα που άπτονται της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας των ενεργειακών επιθεωρητών και την προώθηση τους στους αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
  • Με τη συγκρότηση επιτροπών που θα εξετάζουν και θα συντάσσουν προτάσεις προς τα όργανα του συλλόγου σε θέματα που θα προκύπτουν λόγω μη εφαρμογής ή στρεβλής εφαρμογής της σχετικής με τους ενεργειακούς επιθεωρητές νομοθεσίας.
  • Με την συγκρότηση επιτροπών που θα εξετάζουν και θα συντάσσουν προτάσεις προς τα όργανα του συλλόγου σε θέματα σχετικά με την βελτίωση της σχετικής με τους ενεργειακούς επιθεωρητές ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Με την εγγραφή του συλλόγου σε διεθνείς οργανώσεις.